ขั้นตอนการเพิ่มรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน

 ขั้นตอนการเพิ่มรหัสงบประมาณและรหัสแหล่งของเงิน