บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

     >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ (เว็บไซต์) 

     >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๖๐  (ไฟล์ PDF)

     >> ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙ [รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน]

     >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙  (ไฟล์ PDF)

     >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  (ไฟล์ PDF)

     >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๘  (ไฟล์ PDF)

     >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๗  (ไฟล์ PDF)

     >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนมีนาคม ๒๕๕๙  (ไฟล์ PDF)

     >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘  (ไฟล์ PDF)

     >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  (ไฟล์ PDF)

     >> ราคามาตรฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗  (ไฟล์ PDF)