ข้อมูลหลักผู้ขาย

คลิกดูรายละเอียด
1. ตรวจเช็คการลงทะเบียนในระบบ GFMIS
2. ข้อมูลหลักผู้ขาย(อนุมัติและยืนยันแล้ว)
3.
เอกสารที่ใช้ประกอบการจัดทำข้อมูลหลักผู้ขาย
4.
แบบขออนุมัติข้อมูลหลักผู้ขาย
5.
แบบขอสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย
6.
แบบขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขาย
7. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีนิติบุคคล ที่ระบบดำเนินการให้ (8 มิ.ย. 55) 
     -
ดาวน์โหลด GFMIS

     -
ดาวน์โหลด PDF