สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) ประจำปีงบประมาณ 2559

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

2.  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

3.  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2558

4.  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2559

5.  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

6.  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2559

7.  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2559

8.  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

9.  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559

10. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2559

11. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2559

12. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2559

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2559

2. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

3. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2559

4. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2560

5. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

6. สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2560


วันที่ : 23 เม.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 536