แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

1.  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฺฉินหรือจำเป็น ตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ

2.  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (เพิ้มเติม)

 

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

1.  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน เงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

2.  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

1.  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2.  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรอง
เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ (งบกระตุ้นรอบ 3)

3.  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายลงทุน งบประมาณรายจ่าย เงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4.  แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


วันที่ : 23 เม.ย. 2559
ที่มา :
อ่าน : 907